Học lập trình C/C++ TỪ A – Z

– Có kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ C/C++ thông qua những kiến thức lý thuyết và bài tập thực hành
– Sử dụng thư viện STL thành thạo cũng như kĩ thuật lập trình hàm.
– Kiến thức lập trình đủ để xây dựng phần mềm từ ý tưởng đến thành phẩm hoàn thiện
– Nhanh chóng thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc… những kiến thức không thể không biết khi học C/C++
– Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết bài toán phức tạp.
– Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi (design, implement, test, and debug).
– Có đủ kiến thức nền tảng cơ bản về C/C++ để bạn tiếp tục tự học thêm ngôn ngữ này hoặc học thêm một ngôn ngữ lập trình mới khác