Kế toán cho người mới bắt đầu

– Nắm bắt được nền tảng nguyên lý cơ bản là cốt lõi để làm kế toán
– Người học sẽ được học bản chất vấn đề và có thể áp dụng thành thạo khi làm việc ở các loại hình doanh nghiệp
– Nắm vững quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng
– Biết cách làm tờ khai thuế GTGT, báo cáo sử dụng hóa đơn
– Biết cách làm lại tờ khai thuế khi bị sai
– Biết nộp tờ khai và tiền thuế GTGT
– Biết cân đối, tối ưu doanh thu – chi phí
– Nắm vững quy định về luật bảo hiểm, kinh phí công đoàn, quy định về các loại hợp đồng
– Các giải pháp giảm đóng bảo hiểm theo đúng luật
– Các giải pháp bảo vệ chi phí tiền lương khi tính thuế TNDN

Danh mục: