Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng mối quan hệ tại công sở

– Hiểu được tầm quan trọng của làm việc nhóm
– Nâng cao tư duy và ý thức khi hoạt động tại nhóm
– Có được kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp tại nơi làm việc
– Được trang bị các kỹ năng, công cụ lãnh đạo một nhóm hiệu quả
– Biết cách phân chia công việc thông minh
– Quản lý được công việc mình đang làm