Lập Trình Python Từ Zero – Hero

– Kiến thức nền tảng nhất về ngôn ngữ lập trình Python cho đến ứng dụng Python nâng cao vào các tình huống thực tế
– Tiếp cận làm việc và thực hành với Python từ con số 0
– Nắm được các kiến thức có trong khóa học lập trình Python: biểu thức trong Python, đối tượng String, List, Tuples, Sets và Dictionary, hàm tự định nghĩa, module trong Python…
– Xây dựng Website, Game, Application hoặc Automation bằng ngôn ngữ Python
– Tự ôn tập và nâng cao kỹ năng lập trình Python với các bài tập và tình huống thực có trong quá trình làm việc của lập trình viên
– Nhanh chóng thành thạo các thao tác làm việc và áp dụng vào công việc lập trình
– Tự tin phỏng vấn vào các công ty, doanh nghiệp với mức lương cao