Lập trình Web tốc độ cao, thời gian thực với NodeJS

– Nắm được cách cài đặt NodeJS trên mọi môi trường
– Biết cách sử dụng NPM để quản lý thư viện cho ứng dụng NodeJS
– Biết cách làm việc với NodeJS và logic phía Server
– Viết được Web Server và ứng dụng Web cơ bản với NodeJS
– Xây dựng BLOG cá nhân, tạo được ứng dụng CHAT web
– Biết cách triển khai ứng dụng NODEJS trên Internet