Quản trị cuộc đời – Đường đến thành công

– Hiểu được thế nào là quản trị và quản trị cuộc đời
– Nắm rõ quy trình thực hiện mục tiêu
– Có được khả năng định vị bản thân một cách chính xác và nhanh chóng
– Nắm được 4 chiến lược thực hiện mục tiêu chiếc lược cuộc đời
– Biết được phương pháp, cách thức thực hiện mục tiêu thành công
– Khám phá giá trị bản thân và vận dụng nguồn lực sẵn có