Sketchnote – Diễn họa thông tin bằng hình ảnh

– Biết cách diễn họa thông tin bằng Sketchnote thật ấn tượng và sáng tạo
– Ghi nhớ kiến thức nhanh chóng hơn và lâu hơn
– Phân tích mọi vấn đề một cách logic nhất theo nhiều hướng khác nhau
– Ghi chép và truyền tải các ý tưởng trong học tập, công việc nhanh chóng, dễ hiểu và dễ nhớ.
– Phát triển khả năng sáng tạo, khả năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề nhanh chóng
– Ứng dụng sáng tạo Sketchnote vào công việc hiệu quả, sáng tạo CV, vẽ tranh cho trẻ em